ANBI

anbi_logoEvangelische Gemeente “De Schuilplaats” is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Op deze pagina is de formele achtergrondinformatie met betrekking tot de ANBI op een rij gezet.

Officiële naam
Stichting Evangelische Zendingsgemeente “De Schuilplaats”

Publiek bekende naam
Evangelische Gemeente “De Schuilplaats”
(Wij zijn een Evangelische Geloofsgemeenschap, die werken met een stichtingsvorm)

KVK nummer: 41118734
Bestuursleden: Eduard Witkamp, Albert Höhle en Johannes Tims
Kantoor/secretariaat: 078-6159973

Doelstelling
De verspreiding van het Evangelie, zowel door het houden van kerkdiensten, het organiseren van bijeenkomsten, de verspreiding van lectuur, het bevorderen van persoonlijke evangelisatie, het verrichten van jeugdwerk, het verlenen van financiële- en daadwerkelijke steun aan evangelisatieprojecten in binnen- en buitenland, als met alle andere middelen welke in de ruimste zin tot de doelstelling der stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleid

  • Een geloofwaardige, aan God toegewijde en zorgzame geloofsgemeenschap te zijn, met verantwoordelijkheid voor elkaar en betrokkenheid bij de Papendrechtse samenleving.
  • Door ons gemeenschappelijk en persoonlijk getuigenis, in woord en daad, te laten zien dat God alle mensen liefheeft en wil dat iedereen behouden zal worden.
  • Activiteiten te ontwikkelen om alle mensen in Papendrecht te bereiken met het Evangelie en ze te winnen voor Jezus met de beste middelen, die ons ter beschikking staan.
  • Nieuw gelovigen en gemeenteleden te onderwijzen over discipelschap en ze te leiden naar geestelijke volwassenheid.
  • Gemeenteleden door onderwijs en training hun gaven en talenten te laten ontdekken en ze te leiden naar een godvruchtige bediening in de gemeente.
  • Wereldwijd deel te hebben aan de verkondiging van het Evangelie door ondersteuning van kerken, kindertehuizen, projecten en het houden van seminars en campagnes.
  • Israël, Gods uitverkoren volk te zegenen, door aandacht, gebed en projectmatige ondersteuning.

Staat van Baten en Lasten op aanvraag verkrijgbaar.